Polecane

Deregulacja zawodów ciąg dalszy.

 więcej 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget 

Dla Firm

 • VAT - stawki, zminy, zwolnienia
 • Kasy Fiskalne - zmiany, zwot kosztów
 • ZUS - składki, zaświadczenia
 • Koszty - co wliczać, jak księgować

 

Pytania - Rozwód

 • Pozew o rozwód - procedury
 • Ile kosztuje rozwód
 • Rozwód za porozumieniem stron
 • Rozwód z orzeczeniem o winie
 • Rozwód bez orzekania o winie
 • Rozwód a dziecko
 • Alimenty a rozwód
 • Jak napisać pozew rozwodowy

 

Pytania - Alimenty

 • Alimenty na dziecko / dzieci
 • Alimenty na rodziców
 • Pozew o alimenty
 • Alimenty bez rozwodu
 • Alimenty z funduszu alimentacyjnego
 • Alimenty - wysokość
 • Alimenty od dziadków
 • Wniosek o alimenty

 

Pytania - Dziedziczenie

 • Dziedziczenie długów
 • Dziedziczenie gospodarstw rolnych
 • Spadek po rodzicach
 • Prawo spadkowe
 • Zrzeczenie się spadku
 • Dziedziczenie testamentowe
 • Kto dziedziczy spadek

 

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

 

 

Rozdział 1 (uchylony)

Rozdział 1a

Centralna ewidencja kierowców

Art. 100a.
1. Tworzy się centralną ewidencję kierowców, zwaną dalej "ewidencją".

2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach posiadających lub którym cofnięto uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwane dalej "uprawnieniami".

[3. W ewidencji gromadzi się także dane o osobach nieposiadających uprawnień, w stosunku do których orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.]

<3. W ewidencji gromadzi się także dane o:

osobach nieposiadających uprawnień, które kierując pojazdem popełniły naruszenie, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

instruktorach i wykładowcach prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

egzaminatorach osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

ośrodkach szkolenia kierowców i innych jednostkach prowadzących szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

lekarzach uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;

pracowniach psychologicznych wykonujących badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu;

psychologach uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;

ośrodkach doskonalenia techniki jazdy;

instruktorach techniki jazdy;

ośrodkach egzaminacyjnych>

Nowe brzmienie ust. 3 w ar t. 100a wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151, z 2012 r . poz. 113 oraz z 2013 r . poz. 82)

4. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

[Art. 100b.]

[1. W ewidencji gromadzi się dane o osobach nią objętych:

imię i nazwisko;

datę i miejsce urodzenia;

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);

adres zamieszkania;

rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także datę ponownego uzyskania uprawnienia;

datę ważności uprawnienia;

numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

ograniczenia dotyczące uprawnienia;

spełnianie wymagań dotyczących uprawnień;

nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;

dotyczące:

zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia,

cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia,

utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia,

zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów;

zakres i numer zaświadczenia ADR, o którym mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, a także okres, na jaki zostało ono wydane;

zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, o którym mowa w art. 39c ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

zakres, numer i datę wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego, o którym mowa w art. 39e ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;

14) (uchylony).

2. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazują do ewidencji:

wymienione w pkt 1–9 i 14 – organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

wymienione w pkt 10:

w lit. a – odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, prokurator, sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po dokonaniu tych czynności,

w lit. b – organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po podjęciu decyzji o dokonaniu tych czynności,

w lit. c – organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń,

w lit. d – sąd, kolegium do spraw wykroczeń lub inny organ uprawniony do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia;

wymienione w pkt 11 – podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych;

wymienione w pkt 12 – wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;

wymienione w pkt 13 – kierownik ośrodka szkolenia, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 10 lit. d, zgromadzone w ewidencji, podlegają usunięciu z tej ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informacje o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego.

4. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.]

<Art. 100b.

1. W ewidencji gromadzi się następujące dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 2 i ust. 3 pkt 1:

imię i nazwisko;

datę i miejsce urodzenia;

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

adres zamieszkania;

rodzaj oraz zakres uzyskanego uprawnienia;

datę uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także datę ponownego uzyskania uprawnienia;

datę ważności uprawnienia;

numer dokumentu stwierdzającego uprawnienie;

ograniczenia dotyczące uprawnienia;

nazwę organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie;

dotyczące:

zatrzymania dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego zwrócenia – serię i numer dokumentu, datę zatrzymania i datę zwrócenia,

cofnięcia uprawnienia oraz jego przywrócenia – serię i numer dokumentu, datę cofnięcia i datę przywrócenia,

utraty dokumentu stwierdzającego uprawnienie oraz jego odnalezienia – serię i numer dokumentu, datę utraty i datę odnalezienia,

zastosowania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów – datę rozpoczęcia zakazu i datę zakończenia zakazu,

informacji o wykroczeniu lub przestępstwie stanowiących naruszenia przepisów ruchu drogowego – data uprawomocnienia się rozstrzygnięcia, liczba punktów otrzymanych przez kierowcę, nazwa naruszenia, data, godzina i miejsce jego popełnienia, dane pojazdu (rodzaj, marka i numer rejestracyjny), którym popełniono naruszenie,

zakres, numer i datę wydania orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w którym przeprowadzono egzamin państwowy;

zakres i numer zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

informacje o wydanych wtórnikach dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami – serię, numer oraz datę i przyczynę wydania wtórnika.

2. W ewidencji gromadzi się dane o osobach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 2, 3, 5, 7 i 9:

imię i nazwisko;

datę i miejsce urodzenia;

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;

numer ewidencyjny odpowiednio instruktora, wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa lub instruktora techniki jazdy;

zakres posiadanych uprawnień;

datę ważności dokumentu stwierdzającego posiadanie odpowiednich uprawnień;

datę i przyczynę skreślenia z ewidencji;

datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru.

3. W ewidencji gromadzi się dane o jednostkach, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 4, 6, 8 i 10:

nazwę;

oznaczenie adresu siedziby;

numer ewidencyjny;

numer identyfikacji statystycznej (REGON);

wskazanie odpowiedniego zakresu prowadzonej działalności;

datę skreślenia z rejestru lub ewidencji;

datę, do kiedy nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji lub rejestru.

4. Dane, o których mowa w ust. 1, przekazuje do ewidencji:

organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu tych dokumentów, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 110 oraz pkt 11 lit. f i h;

odpowiednio do swoich kompetencji: właściwa jednostka organizacyjna Policji, Inspekcji Transportu Drogowego lub Żandarmerii Wojskowej, organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, prokurator lub sąd, niezwłocznie po dokonaniu czynności – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. a;

organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po wydaniu decyzji – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. b i g;

organ właściwy w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdami, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o wystąpieniu tych zdarzeń – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. c;

sąd, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. d i i;

odpowiednio do swoich kompetencji: organy kontroli ruchu drogowego, prokurator lub sąd – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 11 lit. e;

podmiot prowadzący kursy dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, o których mowa w przepisach o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 12;

wojewoda lub dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 13;

kierownik ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 39e ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 14;

starosta – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1518 i 2026;

wojewoda – w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 19.

5. Dane, o których mowa w ust. 2, przekazują do ewidencji, w drodze teletransmisji:

starosta – w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 2;

wojewoda – w odniesieniu do osób wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 9;

marszałek województwa – w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 100a ust. 3 pkt 3, 5 i 7.

6. Dane, o których mowa w ust. 3, przekazuje do ewidencji, w drodze teletransmisji:

starosta – w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 4;

wojewoda – w odniesieniu do jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 8;

marszałek województwa – w zakresie jednostek wymienionych w art. 100a ust. 3 pkt 6 i 10.

7. Dane, o których mowa w:

ust. 1 pkt 11 lit. d, podlegają usunięciu z ewidencji, jeżeli skazanie, na podstawie którego orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, uległo zatarciu. Informację o zatarciu przekazuje do ewidencji Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego;

ust. 1 pkt 11 lit. e oraz lit. i, usuwa się na zasadach określonych w art. 98 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami;

ust. 2 pkt 8 i ust. 3 pkt 7, podlegają usunięciu odpowiednio z ewidencji lub rejestru po upływie określonych w nich dat.

8. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji jest zwolniony z obowiązku informacyjnego określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.>

Nowe brzmienie art. 100b wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r . poz. 113 oraz z 2013 r. poz. 82).

Art. 100c.

[1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:] 
<Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:>

Policji;

Inspekcji Transportu Drogowego;

Żandarmerii Wojskowej;

Straży Granicznej;

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu;

Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu;

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego;

Szefowi Biura Ochrony Rządu

sądom;

prokuraturze;

starostom;

strażom gminnym (miejskim);

Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

organom kontroli skarbowej, organom celnym, wywiadowi skarbowemu i komórkom, o których mowa w art. 11g ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz.65, z późn. zm.23));

wojskowym komendantom uzupełnień;2

podmiotowi wydającemu karty, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U. Nr 180, poz. 1494);

Minister właściwy do spraw transportu w celu umożliwienia organom i służbom uprawnionym do korzystania z systemu Tachonet wymianę danych z organami i uprawnionymi służbami w innych państwach, w których funkcjonuje system tachografu cyfrowego.

<marszałkowi województwa;>

<wojewódzkiemu ośrodkowi ruchu drogowego.>

[2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą.]

<2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby, której one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych.>

2a. Każdy może uzyskać, nieodpłatnie, potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dokumencie stwierdzającym uprawnienie do kierowania pojazdami z danymi zgromadzonymi w ewidencji, za pośrednictwem ePUAP, o której mowa w art. 19a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

2b. Potwierdzeniu lub zaprzeczeniu, o którym mowa w ust. 2a, podlegają dane określone w art. 100b ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 4–7. Art. 80c ust. 3c i 3d stosuje się odpowiednio.

[3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może udostępnić, w formie zaświadczenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes.]

<3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia, w formie zaświadczenia, dane zgromadzone w ewidencji innym podmiotom niż wymienione w ust. 1 i 2, w tym osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, na ich pisemny wniosek, jeżeli wykażą swój uzasadniony interes prawny.>

4. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się, z zastrzeżeniem ust. 5, na pisemny, umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w postaci pisemnej lub w postaci elektronicznej z użyciem mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4a. Dane zgromadzone w ewidencji mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członRzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw członkowskich Unii Europejskiej.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Nowe brzmienie wprowadzenia do wyliczenia w ust. 1 w art. 100c wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 113 or az z 2013 r . poz. 82).

Dodane pkt 14 i 15 w ust. 1 oraz nowe brzmienie ust. 2 i 3 w art. 100c wejdą w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 113 or az z 2013 r . poz. 82).

Art. 100d.

1. Udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji następuje:

dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 1, 2 i 4a – nieodpłatnie;

dla podmiotów, o których mowa w art. 100c ust. 3 – odpłatnie.

2. (uchylony).

Art. 100e.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, ministrem właściwym do spraw transportu oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

sposób prowadzenia ewidencji;

warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji;

rodzaj danych zgromadzonych w ewidencji, które mogą być udostępnione poszczególnym podmiotom, o których mowa w art. 100c ust. 1–3;

<szczegółowy sposób udostępniania danych, o których mowa w art. 100c ust. 2;>

wysokość opłat za udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji oraz warunki i sposób ich wnoszenia.

2. W rozporządzeniu należy uwzględnić w szczególności:

organizację systemu teleinformatycznego, w którym prowadzona jest ewidencja;

nieprzekraczalne terminy przekazywania danych do ewidencji oraz sposób ich przekazywania;

zakres danych udostępnianych poszczególnym podmiotom;

<bezpieczeństwo danych;>

zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od zakresu udostępnianych danych.

Dodane pkt 3a w ust. 1 i pkt 3a w ust. 2 w ar t. 100e wejdą w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 113 oraz z 2013 r . poz. 82).

Rozdział 1b
Centralna ewidencja posiadaczy kart parkingowych

Dodany rozdział 1b w dziale IV wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446).

<Art. 100f.

1. Tworzy się centralną ewidencję kart parkingowych, o których mowa w art. 8.

2. Ewidencję prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. W rozumieniu niniejszej ustawy minister ten jest administratorem danych zgromadzonych w ewidencji.

Art. 100g.

1. Ewidencja, o której mowa w art. 100f ust. 1, obejmuje:

numer karty;

datę wydania karty;

datę ważności karty;

oznaczenie zespołu, którego przewodniczący wydał kartę;

imię i nazwisko, numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) osoby niepełnosprawnej, której wydano kartę;

nazwę i adres placówki, numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), markę, model oraz numer rejestracyjny pojazdu, którego kierujący jest uprawniony do posługiwania się kartą parkingową – w przypadku kart wydanych placówce, o której mowa w art. 8 ust. 3a pkt 3;

datę i przyczynę utraty ważności karty.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6 oraz informację o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 8 ust. 5e pkt 2 i 3 przekazuje do ewidencji powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, którego przewodniczący wydał kartę.

3. Administrator danych przetwarzający dane osobowe na potrzeby ewidencji, jest zwolniony z obowiązku informacyjnego, określonego w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 80b ust. 4.

4. Dane, o których mowa w ust. 1, usuwa się z ewidencji po upływie 3 lat od daty utraty ważności karty.

Art. 100h.

1. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się nieodpłatnie, o ile jest to niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, podmiotom wymienionym w art. 100c ust. 1 pkt 1, 1a, 2, 3, 8 i 8a oraz powiatowym zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności.

2. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się także na wniosek osoby której one dotyczą. Dane te mogą być udostępniane z wykorzystaniem urządzeń teletransmisji danych.

3. Dane zgromadzone w ewidencji udostępnia się na pisemny umotywowany wniosek zainteresowanego podmiotu.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania pisemnego wniosku, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.

Art. 100i.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi w drodze rozporządzenia:

sposób prowadzenia ewidencji,

warunki i sposób współdziałania podmiotów, które przekazują dane do ewidencji

mając na względzie konieczność zapewnienia sprawnego procesu gromadzenia i aktualizacji danych gromadzonych w ewidencji oraz ich bezpieczeństwa.>

Rozdział 2(uchylony)
Szkolenie i egzaminowanie
Art. 101.

(uchylony).

Art. 102.

(uchylony).

Art. 103.

(uchylony).

Art. 103a.

(uchylony).

Art. 104.

(uchylony).

Art. 105.

(uchylony).

Art. 106.

(uchylony).

Art. 107.

(uchylony).

Art. 108.

(uchylony).

Art. 109.

(uchylony).

Art. 110.

(uchylony).

Art. 110a.

(uchylony).

Art. 111.

(uchylony).

Art. 112.

(uchylony).

Art. 113.

(uchylony).

[Art. 114.]

[1. Kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji podlega:

osoba posiadająca uprawnienie do kierowania pojazdem, skierowana decyzją starosty:

(uchylona),

na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, w razie przekroczenia 24 punktów otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1;]

(uchylony).

2. (uchylony).

3. (uchylony).

4. (uchylony).

Przepis uchylający lit. b w pkt 1 w ust. 1 w art. 114 wejdzie w życie z dn. 4.01.2016 r . (Dz. U. z 2011 r . Nr 30, poz. 151, z 2012 r. poz. 113 or az z 2013 r . poz. 82).

Art. 115.

(uchylony).

Rozdział 2a (Uchylony)

Rozdział 2b (Uchylony)

Rozdział 3
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
Art. 116.

1. Sejmik województwa tworzy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu, wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na obszarze województwa. brzmienie ust. 1 obowiązuje od 1.08.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 826)

2. Ośrodek jest samorządową wojewódzką osobą prawną.

3. Zarząd województwa sprawuje nadzór nad ośrodkiem.

Art. 117.

1. Do zadań ośrodka należy:

współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;

współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;

organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;

organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;

prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;

prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;

prowadzenie kursów:

doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,

dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;

organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;

przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;

inna niż wymieniona w pkt 48 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.

2. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

3. Ośrodek może wykonywać działalność gospodarczą, której wyniki będą przeznaczane na działalność, o której mowa w ust. 1 i 2.

Art. 118.

1. Działalnością ośrodka kieruje dyrektor.

2. Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez zarząd województwa.

3. Zarząd województwa ustala wynagrodzenie dyrektora.

Art. 119.

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

2. Przychodami ośrodka są:

wpływy z wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

wpływy z wykonywania innych zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;

wpływy z działalności, o której mowa w art. 117 ust. 3.

3. Ośrodek ponosi koszty z tytułu:

bieżącego utrzymania ośrodka;

wykonywania zadań, o których mowa w art. 117 ust. 1;

inwestycji związanych z działalnością ośrodka, o której mowa w art. 117;

działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację zasad ruchu drogowego i podnoszenie kultury jazdy kierowców, na które ośrodek przeznacza pozostałe wolne środki, niewykorzystane z tytułów, o których mowa w pkt 13.

4. (uchylony).

5. Ośrodek może zaciągać kredyty, za zgodą zarządu województwa, na zasadach ogólnych.

6. Składniki majątkowe nabyte w ramach pierwszego wyposażenia ośrodka tworzą jego fundusz założycielski.

7. Ośrodek prowadzi odrębnie ewidencję przychodów i kosztów związanych z prowadzeniem szkolenia lub egzaminowaniem jako działalnością oświatową i odrębnie dla każdej innej działalności.

Art. 120.

1. Sejmik województwa nadaje ośrodkowi statut.

2. Statut ośrodka określa w szczególności jego organizację i warunki tworzenia oddziałów terenowych.

Art. 121.

Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu, spraw instytucji finansowych oraz spraw finansów publicznych – szczegółowe warunki gospodarki finansowej ośrodka oraz szczegółowe warunki ewidencji przychodów i kosztów, o których mowa w art. 119 ust. 7;

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy – warunki wynagradzania egzaminatorów.

Rozdział 4 (Uchylony)

Najczęstsze tematy

 • Rozwód - ile kosztuje, wnioski
 • Alimenty - wnioski, wysokość, pozew
 • Mandaty - jak się uchylić, fotoradar
 • Spadek - dziedziczenie, podatki
 • Odszkodowania - zadośćuczynienie
 • Pozew sądowy - koszty, procedury
 • Kodeks Pracy - prawo pracy
 • Eksmisja - na bruk, po rozwodzie

Katalog Branżowy

Znajdź swojego prawnika z pośród 1000 specjalistów 

 Adwokaci  Notariusze  Komornicy
 Radcy Prawni  Doradcy podatkowi

dodaj wpis za darmo